1. ישראל
 2. מידע משפטי

‪3M‬ אירופה, המזרח התיכון ואפריקה

מידע משפטי חשוב

 

 • אנא קרא תנאים אלו בתשומת לב לפני תחילת השימוש באתר. כניסתך לאתר זה והגלישה בו, וכן השימוש בחומרים המופיעים בו מותנים בקבלת התנאים המפורטים להלן ועמידתך בהם במלואם. אם אינך מסכים לכללים אלו, כולם או חלקם, עליך לעזוב את האתר ולהפסיק לאלתר כל שימוש באתר ו/או בחומרים המופיעים בו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם פונים לשני המינים.

 • כללי שימוש והודעות נוספות שעשויות לחול

  כללים ותנאי שימוש נוספים יחולו על עסקאות שיבוצעו או יקודמו על ידי ‪‪3M‬‬ באמצעות או דרך האתר. התנאים הנוספים כאמור יחולו על שירותים שונים באתר, לרבות אך לא רק צ'ט, אמצעים להעברת מידע והודעות וכד'. יודגש כי אתר זה עשוי להכיל הודעות נוספות בדבר בעלותה של ‪‪3M‬‬, וזכויות נוספות שיש לה ו/או לחברות הבנות שלה בתכנים ובמידע שבאתר, והודעות אלו באות להוסיף ולא לגרוע מהתנאים המופיעים בעמוד זה. חלקים מסוימים באתר מיועדים לגולשים ממדינות מסוימות כפי שנקבע בכותרת שבראש העמוד (לדוגמא, " ‪‪3M‬‬ ארצות הברית", "‪‪3M‬‬ בריטניה" או " ‪‪3M‬‬ אוסטרליה"). תנאי השימוש למספר אתרים ספציפיים עשויים להשתנות וניתן יהיה לגשת אליהם מהאתר של ‪‪3M‬‬ במדינה זו. ‪‪3M‬‬ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים באתר מעת לעת ובכלל זה לעדכן או להפסיק את התנאים המופיעים בעמוד זה כולם או חלקם והכל מבלי לתת הודעה מוקדמת על כך.

 • זכויות קניין רוחני נוספות

  מובהר כי כל המוצרים, הטובין והשירותים שמוצגים או שיוצגו באתר מעת לעת, לרבות התמונות כפופים לזכויות קניין רוחני שבבעלות חברת ‪3M‬ ואין באמור בתנאים אלה בכדי להעניק למשתמשים בהם רישיון שימוש כלשהו. ‪3M‬, לוגו ‪3M‬, סימני המסחר Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, Thinsulate וכן יתר סימני המסחר וסימני ההיכר שבאתר זה הנם סימני מסחר מוכרים ורשומים ברחבי העולם והם שייכים באופן בלעדי לחברת ‪3M‬ ולחברות הבת שבבעלותה.

 • שימוש על ידי אנשי ממשל אמריקאים

  שימוש, שכפול או גילוי על ידי הממשל בארצות הברית כפוף למגבלות המפורטות ב- DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) ו - FAR 52.227-19 ולכל החוקים והתקנות הנלווים שיחולו מעת לעת.

 • כתב ויתור

  המידע המוצג באתר הינו כמו שהוא, לשימושך האישי בלבד, וזאת ללא יצירת כל מצג או התחייבות לגבי נכונות או שלמות המידע או התחייבות אחרת מכל סוג,לרבות כל סוג של התחייבות מרומזת לאיכות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה. באף מקרה לא תהיה ‪3M‬ אחראית כלפי כל אדם או גוף לכל נזק, ישיר, עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי שייגרם מהשימוש באתר או מהסתמכות על מידע ו/או תוכן שמופיע או שמוצג בו , בין היתר, באמצעות קישורים שונים, לרבות אך לא רק, נזקים שייגרמו מהפסד רווחים, מאובדן הכנסות, פגיעה בעסקים, אובדן מידע, אף אם ‪3M‬ ייעצה קודם לקרות הנזק על קיום האפשרות לנזקים אלו, והכל בהיקף המרבי האפשרי בהתאם למגבלות הדין.

 • העברת מידע ל- ‪3M‬

  אנא הכנס וצפה במדיניות הפרטיות של ‪3M‬. ‪3M‬ אינה מעוניינת לקבל מידע סודי או מידע שבבעלותך באמצעות האתר אלא אם הנך מחזיק הסכם נוסף בכתב בינך ובין ‪3M‬ בנוגע להעברת ו/או חלוקת מידע כאמור. כל מידע שיתקבל על ידי ‪3M‬ באמצעות האתר מעבר לפרטי זיהוי אישיים אשר מכוסים בהתאם למדיניות הפרטיות, ייחשב כמידע לא סודי. בהעברתו של המידע כאמור ל-‪3M‬ באמצעות האתר, או בכל דרך אחרת, ובאמצעות אמצעים אלקטרונים ללא קבלת הסכמתה של ‪3M‬ מראש ובכתב להעברה כאמור, הנך מבין ומסכים כי ‪3M‬ תעשה שימוש או עשויה לעשות שימוש במידע כאמור לכל מטרה שהיא מבלי שהדבר ייצור כלפיך כל התחייבות. אם הנך מעוניין לקבל מידע בדבר העברת רעיונות ל-‪3M‬ אנא לחץ על צרו קשר.

שמות המותגים הנ"ל הינם סימנים מסחריים של ‪3M‬
שנה מיקום
ישראל - עברית