‪Novec‬ 1230 מספק את שולי הבטיחות הרחבים יותר בעת השימוש בו בחללים מאוכלסים

גרף שולי בטיחות – ‪Novec‬ 1230

חומרי כיבוי אש שונים אינם זהים בבטיחות שהם מספקים לאנשים. סקירת המגבלה המותרת עבור בני אדם והריכוז התכנוני מספקת את ההבנה הטובה ביותר אודות שולי הבטיחות של חומר כיבוי אש. ערך ‪NOAEL‬ (אפקט שלילי בלתי נצפה) הוא מגבלה בינלאומית שנקבעה עבור חומרי כיבוי אש שונים. הריכוז התכנוני הינו כמות חומר כיבוי האש שדרושה לצורך כיבוי בטוח של אש. שולי הבטיחות עבור בני האדם נובעים מההבדל היחסי בין הריכוז התכנוני וערך ה-‪NOAEL‬ הספציפי. כפי שמוצג בתרשים, ‪Novec‬ 1230 מציע, ללא ספק, את שולי הבטיחות הגבוהים ביותר עבור בני אדם.

חזרה לכיבוי אש

שנה מיקום
ישראל - עברית